پسر ها اونقدر مي گردن تا يه دختر ايده آل  پيدا کنن ،دختر ها با آشنائي با يه پسر ، پسره ميشه ايده آلشون .(خودشونو راضي مي کنن که پسره ايده آلشونه و هي کوتاه ميان)


اولين اسلحه پسرها نگاهشونه ،آخرينش ، دوستت دارم.


وقتي مي بينن يه دختري داره از دست ميره ، مي گن همين فردا ميام خواستگاري  ، اما کيه که بياد؟


وقتي مي خوان دختره شيطوني نکنه ، مي گن :تو پسرها رو نمي شناسي ، نمي دوني چه موجودات......هستن.( جا خالي را پر کنيد 20 نمره)