توکل واقعا چیه؟

اینکه آدم  وقتی دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد ،وقتی به هر راهی زده به در بسته خورده ، وقتی به هر کی رو انداخته ،رویش را زمین انداختن ، بگه :دیگه ما هر کاری از دستمون بر میومد کردیم،دیگه توکل به خدا ، هر چی خودش بخواد و صلاح بدونه.....چه اشتباه ظریف اما بزرگی!اما از همین مرحله هم تا رضایت فرسنگ ها فاصه است.........

به نظر شما از یه آدم ۱۶۳ سانتی تا یه آدم ۱۵۹ سانتی چقدر فاصله است؟

به نظر من اندازه دومین اشتباه بزرگ مادر

به اندازه ارتفاع کابینت آشپزخونه که نباید غایت این آدم  میشد.......