مامان جون  تا حالا نمی دانستم دستان تو هم گرم بود.