بدستت می آورم به هر قیمتی ، جمله خطرناکیه!

....................................

حرفی که نباید می زدم ، گفتم.

من امشب به خدا منت دارم.