آخی چقدر دلم واسه لباس سبزم تنگ شده.به آویز تازه ام هم حتما میاد .چقدر دلم می خواد بپوشمش ، ببینم تو آینه چه جوری میشم.یعنی واسم گشاد شده؟ به کسی نگم اینو ، وگرنه فکر می کنن دیوونه شدم.نزدیک یه سال شدا!اصلا دیم نمی خواد یادم بیوفته یه سال شده.