چه چیز داری با خویشتن که دیدارت

چو قله های مه آلود ، محو و رویایی است!

تو از معابد مشرق زمین عظیم تری

کنون شکوه تو و بهت من تماشایی است!