خورشید امروز خجل است.آخر امروز سالروز اولین طلوع بی علی (ع) است....آسمان نتوانست دوام آورد.