می گویند کسب علم ، یک راه تهذیب نفس است.ای کاش چنین باشد ....