رو لباش سرخیه شرمه ؟نمی دونم

تو چشاش برق امیده ؟می دونم

عاشق دختر شاه پریونه ؟نمی دونم

دختر شاه پریون مثل دریا بی قراره.می دونم

مثل صحرا .....!!!!!!!نمی دونم

 

تکلیف قسمت هایی از آرزوهام که داره به باد میره چی میشه؟

 

هیچوقت دور حرف اول اسمت را یک دل نکشیدم.اما چقدر دل کشی را تمرین کردم و تحریر نامت را!

 نه کمی پیشتر کنار اسمت ستاره گذاشتم و نه نوشتم :مهم و نه زیر نامت را خط  کشیدم.

امروز آن را در قلبم های لایت کنم ، چطور است ؟