گاهی اوقات محیط دیگر نمی تواند تو را بپذیرد ، چون تو بیشتر از محیط رشد کرده ای !

 

اعتقاد به سلامتی پایان کار نیست!

 

جائی می رسد که باید انتخاب کنی بین 90 درصد عامه و 10 درصد خواص.

عزیزم آنها فقط 10 درصد آدم های اطراف تواند.

آدمی هستی که از 90 درصد چشم بپوشی و به گروه 10 درصدی ها بپیوندی؟

 

فقط خودم مانده ام .الان ازآنچه که در یک سال گذشته بوده ام  پشیمانم؟