فکر می کردم اگه جعفری را ببینه ُکلی حسودی می کنه ُاما این کارو نکردُ یک ساعتی جعفری توی بغلش بود و اون هم از بودن جعفری خوشحال بود.البته با هم همبازی  هم نشدن.فکر کنم از ادوارد یاد گرفته!

***********************

ادوارد و ادموند دوستان خوبی واسه هم هستن.

من منتظر ادگاردیل و ادریس هم هستم.

ادریس یه بچه مذهبیه دوست داشتنیه!

و ادگارديل يه بچه درسخون.