از وقتی کنار هم نیستیم تا راحت تر بخوابم ُ تمام مدت وقتی توی اتاق هستم ُ با چشماش منو دنبال می کنه.به من ذل می زنه و هیچی نمیگه.انگار از دیدن رفت و آمدهای من نه تنها خسته نمیشه ُحتی لذت هم می بره .من هم هیچی نمی گم ُفقط گاه گاهی نگاه هامون توی هم گره می خوره.