علاقه نقطه ضعف می آفریند .محبت نسبت به خدا اینطور نمی تواند باشد.

********************************************

بچگی هامان یاس ها را به ریسه می کشیدیم و به گردن می آویختیم.کو بچگی هامان؟