عصبانی بود .گفت : زندگی کثافت کاری یه سری آدمهاست که بقیه باید پاکش کنند.

گفتم :تو جزء کدوم دسته ای ؟

جواب داد :خودمو نمی دونم.اما تو از دسته اولی.