همیشه دلم می خواست یه جعفری داشته باشم و حالا دارم.