بین من و زندگی تفاوتی است.

من اولین اولویت زندگیم  و به خودت قسم ، زندگی، آخرین انتخاب من.

به خودم می گویم لابد بین زبان و دل فاصله ای هست و نمی دانم.

و شاید زنی کج خیال سد راه است و شاید اعمال خودم یا ذهن نازیبایم مانع باشد.

این مهلکه چیزی بیشتر از آزمایشی است که من و زندگی را  طعمه سیل کند.

و نمی تواند شبیه ابر سیاهی باشد که باران رحمت آورد.

اما خدایا چند روز دیگه بیشتر فرصت نمونده. نمی خوای  کاری کنی ؟