این دستان مامان و باباست.

اون پروانه که جداست منم.

اون دوتایی که با همند تداعی و آقاشون.

این  گل خوشگل رز هم ، تویی عزیزم که حاصل اتحاد مامان و بابایی.

و درخششی که می بینی مال قلب شاد همه ما به خاطر موفقیت توست.