سفید بود و اما اخیرا سرد پوست هم شده است.

نه من را در برمیگیرد و نه به من پشت می کند.

دیگر وجودش برایم عادی شده .

با حضورش فقط خودم را بیمار کرده ام .

باید رهایش کنم.