گفتم : صبح ها پر انرژیم ، ظهر خسته ، عصر نا امید ، غروب دلتنگ ، شب بی تفاوت.

ساده جواب داد : صبح ها کارکن ، ظهر استراحت ، عصر یادخدا ، غروب با خانواده باش، شب بخواب .