فکر می کردم باید آن شوم که تو می خواهی ، اما تازگی ها فهمیده ام باید آن باشم که تو می خواهی