متین مهربونم ؛ از امشب  تا قلعه آرزوهات فقط همینقدر فاصله است که می بینی . قشنگیه مهتاب و  با یه احساس  تماما آبی پیش کشت می کنم و می بوسمت .