از هم دوره ای های من ؛ شنبه نوبت آخریه . تداعی هم که تو دوره بعدی زد رو دست همه ....