آخرین باری که از ته دل شاد بودم و پشتش هیچ غمی پنهان نشده بود و یادم نمیاد.......