ای کاش داد و فریاد می کرد یا شیون می کشید. داره با سکوتش خودشو عذاب میده!