تاوان تنها گذاشتن های تو در گذشته ، الان زندگی با توست.

گفت : حاضرم عاشق بشم و پای تاوانش هم وایسم.

مگه آدم باید حتما معتاد بشه تا واسه تاوانش ، زنده باشه اما روزی هزار بار آرزوی مرگ کنه.

تنهایی هایم کم نشد ، تاوان اینکه نتونستم بی خیالت شم ، اینه که بی خیالم نمی شی.