کافیه ببینمت ، تا همه چی تموم شه.و همه زحماتم به باد بره....


تاول!

دعای صبح روز جمعه من این بود: بیدارشو!


لعنت به من که تورا در کمد میان کتابهایم پنهان کرده ام . همه جای زندگیم!


کاره سختیه اما خوبه یعنی چی . راه حلش چیه؟ !!