اینکه آدم آرامش خاطر کسی را بخواد ، خیلی فرق داره با اینکه آدم آرامش خاطر کسی را برای آرامش خاطر خودش بخواد