وقتی فقیری تصمیم می گیره که بمیره ، ثروتمندی نمی تونه زندگی کنه.
فقر را ازبین بردن یا فقرا را از بین بردن؟