برو ببينم کجا رو می خوای بگيری؟

واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار ديگر می کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمايان چرا خود توبه کمتر می کنند

گوييا باور نمی دارند روز داوری

کاين همه قلب و دغل در کار داور می کنند.....

خدای منچی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود

داغ تو دارد اين دلم جای دگر نمی رود

اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم

سر از تنم جدا کنی چون و چرا نمی کنم