وقتی يه سيب خوش آب و رنگ و گاز می زنی و وسطش يه کرم احمق و می بينی که بهت زل زده ، زياد ناراحت نميشی .وقتی خيلی حالت گرفته ميشه که ببينی ، کرمه نصف شده!