باران آمد.

آن مرد آمد.

آن مرد در باران آمد.

همش ۵ سال داشتم ، اما وقتی واسه اولين بار اين درس و خوندم ، مو به تنم سيخ شد و حالا بعد از گذشت ۲۰ سال: درس (ی) را هم آموخته ام.

باران آمد.

آن مرد نيامد.

آن مرد در باران نيامد.