ساحل دريا

                و

                       کهکشان

 خوب نگاه کن ، فقط تو در اين کهکشان هستی ، عزيزم.