برای شادی روح

مادرم ُ زهرا ُ که هميشه بوی مادرش ياس ( س ) را می داد

صلوات