اين هم يادگاری از يک دوست ، که هر وقت لينکش را پيدا کردم ، میذارم تا باهاش آشنا شين:

برنده به فکر جواب است ،بازنده هميشه به فکر مشکل است .
برنده هميشه طرحي دارد ، بازنده هميشه بهانه اي دارد .
برنده مي گويد : اجازه بدهيد اين کار را براي شما انجام دهم .
بازنده مي گويد : کار من نيست .
برنده در هر مشکلي راه حل آن را مي بيند .
بازنده در هر راه حلي مشکلي مي بيند .
برنده مي گويد: مشکل است، اما ممکن .
بازنده مي گويد: ممکن است، اما مشکل .

ما همه جوره دوست داريم.