درد کمرش بیمار بود وحالا
سرفه های این اعجوزه عروس ، بیمار شده اند.
ورم چشم هایش ، بیمار شده اند.
لک های صورتش هم ،
و جوش های دستانش نیز.