شب است ، شب است و چراغي نه چندان پر نور، و صندلي که راحتي نيست اما خوشبختي را پرواز مي دهد

مامان ، بابا ، داداش و فوتبال

و ۱۳ مقاله جور واجور به زبان انگليسي که دور و ورم پخش و پلا کرده ام ، تا حالشو ببرم

و يک فنجان نسکافه ، که فقط جاي خودم مي خورم براي اينکه  به ياد مباحث سبک زندگي ، کيفيت زندگي تو را تهديد نکنم

نيستي ، اما اومدي !