آره آقا جون عزيزم

وقتی آدم مدرک می گيره هيچ کس نمی تونه به آدم بگه :نداريش

اما اگه به نتيجه خاصی با اين مدرکش نرسه اونوقت هر کسی به خودش می تونه اجازه بده که بگه :چه مدرک مزخرفی داری يا چه تحصيل کرده بی سوادی هستی.

از اين گذشته آدم يه وقتی به جايی می رسه که فکر می کنه ديگه نوبت توليده.توليد  ثروت- علم - حتی توليد مثل!

حالا بعضی ها به خاطر شرايطشون زودتر از بقيه احساس نياز به اين توليد می کنن مثل ازدواج - مرگ پدر - تولد نوزاد و بعضی ها هم تا مدتها حق خودشون می دونن که مصرف کننده بمونن.