الهی که عشقت واست بميره

بوسه دادی ، هرگز جون نگيره

الهی که دستای گرمش بشه آرزوت

وقتی که بغضت می پيچه تو گلوت

الهی عکس چشاتو نتونی ببينی

وقتی کنار جسدش می شينی

 اگه بخواد يه روز بازم بيدارشه

واسه اين باشه، باز دوباره فدات شه