وقتی یه پسر بچه التماس می کنه ، آدم فقط غمگین میشه، اما اگر یه دختر بچه باشه، آدم دردش میاد!