خطرناکترين چيز اينه که کسی که از جنس تو نيست ، بيشتر از آنچه که بايد ، بدونه!