امروز من بودم و یه چهار شنبه  نادر دیگه و چمن ها ،
و صدای من که برای اینکه احساس تنهایی و بیهودگی نکنه ، جهتش شد تو.
به یاد همه کلاس زبانهایی که با هم داشتیم.