شهره داره ، شجاعت شرکت نکردن در آزمونو تمرين می کنه.

اما من هنوز جرات تمرين کردن را هم پيدا نکردم.

میترسم از اينکه دارم به دوران رکودم نزديک ميشم.

يعنی چند ماه ديگه من کجای زندگی خودم هستم؟