تولدت مبارک

 

متولدين خرداد عزيز.

ريحانه کوچولو، مهدی پسرخاله  گل، محمد برادر مهربون ، مهاجر دوست خوبم ، هنگامه جان ، و شما آقاجون  عزيز؛

به خدا تک تک شما رو هر کدومتون و به طور ويژه دوست دارم.

هيچ کدومتون جای ديگری را توی قلبم نمی گيره!

و تاخير توی تبريک به خاطر غيبتم بوده و بس....

و اگه می تونستم برای هر کدومتون جداگانه تبريک می نوشتم........

تولدتون مبارک...