وقوف چیست؟
وقوف درنگ است ، توقفی گذرا ، در گذر ، نه ماندن ، نه سکون ، نه سکون ، نه سکونت ، نه اقامت ، که درنگ.
یعنی که در راهی که در حرکتی ودر میانه منزل شبی ، روزی ، می ایستی و می گذری.