آدم یه عمر دلش می خواد اسیر بشه

اما به محض اینکه اسیر میشه تلاش می کنه که  فرار کنه