من کمتر از یه بند انگشت مغرور و انتقاد ناپذیر

نصفش منطقی

دو برابرش عاطفی

               و مساوی باهاش صبور