حرف نمی زنه چون به موضوع علاقه نداره

حرف نمی زنه چون به پرحرفی طرف اعتراض داره

حرف نمی زنه چون کسی نیست که بشنوه

حرف نمی زنه چون کسی نیست که گوش کنه (به قول خودمون دل بده)

حرف نمی زنه چون از عواقبش می ترسه ( مثل نصیحت شنیدن ، نگران شدن دیگران ، از دست رفتن اعتماد و ...)

حرف نمی زنه چون مغروره ، خودشو می گیره ، همه را پایین تر از خودش می بینه

حرف نمی زنه که نمی زنه چون که نداره دیگه!