بیا یه قراری بذاریم

تو پا تو کفش من نکنی ، چون اونوقت حرف نزدنم میشه یه اسلحه تهاجمی

من هم به تو که عادت کردی هر جا که میری مجلس گرم کن باشی ( اگرچه قبلا اینجور نبودی) کاری نداشته باشم