من استعداد تعریف کردن یه مطلبو با آب و تاب ندارم

ولی به جاش آدم ها را به حد خودشون باهوش می بینم و وقتشونو ارزشمند

خوب مگه چه اشکالی داره؟

من استعداد گفتن جک و داستانهای فکاهی را ندارم.

ولی به جاش وافقعیت ها را به همون اندازه خودشون تلخ یا شیرین می بینم.

خوب مگه چه اشکالی داره؟

وقتی یه حادثه خنده دار را تعریف می کنم ، معمولا خنده دار به نظر نمیاد.

اما به جاش هر چیز کوچیکی می تونه واسم خنده دار باشه.

خوب مگه چه اشکالی داره؟

عادت ندارم در مورد هر چیزی اظهار نظر کنم .در مورد چیزهایی که ازشون سر در نمیارم ، که اصلا به خودم اجازه نمی دم در موردشون نظری بدم.

اما به جاش هر چیزی می تونه واسم تازگی داشته باشه، توجهم را جلب کنه وپاسخ سوالم باشم.

خوب مگه چه اشکالی داره؟

من باید کمی یاد بگیرم که حرف بزنم، این در مقابل تو که باید خیلی یاد بگیری که لحظاتی را در زندگیت فقط گوش کنی فکر نمی کنم اشکالی داشته باشه..........