دانه های غلطان اشکم را از روی گونه هايم نگرفت ، اما نگذاشت تا روی صندلی چوبی هم بميرند ،آنها را بر صفحه کتابش ابدی کرد.